''Kızılırmağın Doğduğu Kent''

Ekmek Fırını İhale İlanı

1.871

İmranlı Belediyesine ait  Ekmek Fırınının  Kiraya verilmesi ve Taşınır malzemelerin satışına ilişkin  İdari  şartname

İlçemiz Merkez Çarşıbaşı Mahallesinde mülkiyeti İmranlı Belediyesine ait, tapunun 11 ada ve 16 nolu parseli üzerinde 38/1 tanıtım numaralı  zemin katta bulunan  Fırın   2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45-46-47 maddelerine göre Açık Artırma Usulü ile ihalesi yapılmak üzere  kiraya  verilecektir.  Yine fırın içerisinde bulunan taşınır demirbaş malzeme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre maddelerine göre satışı yapılacaktır.

 

1-  İhale  01.02.2021  Pazartesi  günü saat 14.00’da Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2-  Kiraya verilecek olan taşınmaz , Çarşıbaşı Mahallesi 11 ada ve 16 nolu imar parseli üzerindeki kargir fırın binasıdır.

3-  Kiraya verilecek olan gayrimenkul taşınmaz 5 yıllığına ihaleye çıkarılmış olup,    muhammen bedeli  KDV dahil   52.000,00-TL  ve     % 3 geçici teminatı  ise  2.000,00-TL dir.  Yapılacak ihalede sürülen pey miktarı muhammen bedelin % 10 unu geçmediği taktirde ihale iptal edilecektir.

4-  İhaleye katılacak olanlarda aranacak şartlar ;

 1. a) Geçici teminat belgesinin ibrazı,
 2. b) Nüfus cüzdan sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği veya Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. c) İkametgah belgesi,
 4. d) Kendi imzası ile kanuni tebligat adres beyanı ve ulaşılacak telefon bilgileri,
 5. e) Tüzel kişiler için temsile yetkili olanlara ait belge.

5-   2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

6-   Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihale bedelinin uygun olup olmadığına karar verip vermemekte serbesttir.

7-   Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren 15 gün içinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

8-   İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar, sözleşme giderleri  gibi tüm ödemeler alıcıya aittir.

9-   Gayrimenkul  mevcut durumu ile kiraya  verilerek  alıcı Belediyemizden ilave iş talebinde bulunamaz. Fırın mevcut durumu ile kiraya verilecek olup, kiracı Belediyemizden fırın için ayriyeten tadilat ve onarım talebinde bulunamayacaktır.

10-  Kiralama süresi 5 yıl olup, ihaleyi alan şahıs ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin   yarısını peşin  olarak yatırdıktan sonra kira sözleşmesi yapacaktır. Bakiye kalan  yarısı ise  kira başlangıcından sonra 6. Ayın bitiminde  ödenecektir.  Sözleşme yapılmadığı taktirde ihale tek taraflı olarak fesh edilmiş sayılarak yatırmış bulunduğu teminat Belediyemizce irat kaydedilecektir. Ayrıca süresinde ödenmeyen kira borçları yürürlükte olan gecikme zamları ile birlikte hesap edilerek tahsil edilecektir. Devam eden yılların kira bedellerinde gerçekleşen tüketici fiyat endeksinde artırım yapılarak birinci yılın kira ödeme takvimine denk gelecek şekilde Belediyeye ödenecektir.

 1. Şartname ekinde ayrıntısı yazılı bulunan fırın içerisindeki taşınır Malzemelerin toplam bedeli 60.000,00-TL dir. Satış İhalesini alan talipli şahıs bu malzemelerin bedelini  24. Ay eşit  taksitler halinde Belediyemize ödenecektir.

11- Şartname hükümlerine ve kira sözleşmesine uymayan müstecirin kira sözleşmesi Belediyemizce tek taraflı olarak fesh edilecektir. Müstecir bu hususta Belediyemizden hiçbir hak talep edemeyecektir.

12- İhalenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde yasak olan fiil ve davranışlar;

 1. Hile, desise, vaıd, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ihaleye İlişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
 1. İhale sırasında isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek, istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaretler ve davranışlarda bulunmak yada ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve tartışma yapmak,
 1. Sahte belge kullanmak.

Yukarda bahsedilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar ile Devlet İhale  Kanununun ilgili hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında 2886 Sayılı D,İ.K.’nun 83. 84 ve 85 maddeleri hükümlerince işlem yapılır.

 • İhaleye giren ve işyeri almaya hak kazanan şahıslar 5393 Sayılı Belediye  Kanunu, 2886 S.D.İ.K.’nun, 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun , 260 Sayılı Borçlar Kanununun bütün hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Yapılacak olan bu ihalede işyeri kira ihalesini kazanan şahıs , ihale bedelini yatırmayarak işyerini kiralamaktan vazgeçerse; Belediyemizce yapılacak olan ikinci ihale ile birinci ihale arasında oluşacak fark ve Belediyemizin uğrayacağı zarar ve ziyan, ihaleyi kazanıpta vazgeçen şahıstan tahsil edilir.
 • Kiralama döneminin sonunda müstecir fırını Belediyemize kayıtsız Şartsız tahliye etmek suretiyle teslim edecek olup, bu hususta Belediyeye tahliye taahhütnamesi verecektir. Kira süresi bitiminde Belediye fırını yeniden ihaleye çıkarıp çıkarmamakta serbesttir. Şayet Belediye fırını mülkiyeti satması halinde veya konumunda herhangi bir değişiklik yapması halinde 5 yıllık kiralama süresinin bitimi beklenilmeksizin Belediye kiralama sözleşmesini tek taraflı iptal edecek olup, kiracı bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Fırını kiralayan kiracı şayet ilçe içerisinde diğer fırınlar ile işbirliği yapıp Belediye fırınının teke düşürülmesi halinde Belediye kira sözleşmesini tek taraflı fesh edecek olup, kiracı fırını tahliye ederek Belediyeye teslim edecektir. Kiracı bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

16- Belediyemizle kiracılık ve satın almalardan dolayı mahkemelik ve icralık durumda olanlar ihaleye katılamazlar.

 • Şartname ve buna bağlı olarak yapılacak olan sözleşmenin hükümlerinden  doğacak ihtilafların hallinde T.C. İmranlı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu şartname hükümleri 17.maddeden ibaret olduğu tasdik olunur.

İmranlı Belediye Başkanlığı

 

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku