İhale > KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALE DUYURUSU

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALE DUYURUSU


 

İMRANLI  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

231 ADA  1 VE 4 . PARSELDE BULUNAN ARSANIN ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI  TİCARET  + KONUT  YAPILMASINA İLİŞKİN  İHALE İLANI

2.kez

Madde 1-  İhalenin Konusu

İhalenin konusu, Mülkiyeti  İmranlı Belediyesine ait,  Sivas  ili Çarşıbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 231 ada 1 ve 4  parselde bulunan 735,66 m2  arsanın üzerine;  Ticaret + konut yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde paylaşılması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 ve 45 . maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemi ile ihale edilmesidir.

Madde 2-   Arsanın özellikleri

            İlimiz  Çarşıbaşı Mahallesi  Cumhuriyet Caddesi, 231 ada 1 ve 4  parselde bulunan  735,66 m² alana sahip taşınmaz arsa vasfındadır. Taşınmaza ait geniş bilgi ve belgeler Belediyemiz  fen işlerinden temin edilebilir.

Madde 3-   İhalenin Yapım Şekli

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 ve  45 vd maddeler uyarınca kapalı teklif usulünce yapılacaktır.

Madde 4-  İhalenin Nerede Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı

İhale,  23 Ekim 2017  günü saat   14,00  ’de  İmranlı Belediyesi  Başkanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 Madde 5-  Tekliflerin Verilme Zamanı

Teklifler en geç  23.10.2017  saat  01.00 ’ye kadar  İmranlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne verilecektir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Madde 6-  İsteklilerde Aranacak Şartlar ve Belgeler

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

a) Kanuni ikametgâh sahibi olması,

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

c) Geçici teminatı yatırması ve bu Şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi,

İmza sirküleri vermesi;

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İdarece belirlenmiş olan örneği Belediyede mevcut teklif mektubu,

g) İş Deneyim belgesi,

h) Ortak girişim ise ortaklık durum belgesi.

 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

f)İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

g)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim
Sözleşmesini vermesi,

Madde 7-  İhaleye Katılamayacak Olanlar

2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar ile Bu Şartnamenin 7 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

Doğrudan veya dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar. Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu bütün teminatları nakde çevrilip gelir kaydedilir.

Madde 8-Tahmin Edilen Bedel:

İhalenin Muhammen  bedeli   % 40  üzerinden  olup, ihalede bu bedel üzerinden artırım yapılacaktır.

Madde 9-Geçici Teminat  :    200.000,00-TL

Madde 10-Gayrimenkulün Görülmesi, Şartname ve Eklerinin İncelenmesi

            İstekliler,  İmranlı  Belediyesi  Fen İşleri servisinden gayrimenkulün imar durumu vb bilgileri temin edecek ve tekliflerini etkileyecek olan her türlü risk, ihtimal ve diğer hususlar hakkında sorumluluğu kendilerine ait olmak şartıyla tam bilgi edineceklerdir.  Dosya bedeli olarak ise 100,00-TL sının Belediyemize yatırılması zorunludur.

Madde 11-İdarenin Yetkisi

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.  09.10.2017

 

 

 

                                                                   İmranlı Belediye Başkanlığı